• डिभिजनल वन अधिकृत
  ९/१० तह /वन / ज.फ-१
 • भू तथा जलाधार संरक्षण शाखा
  ज.व्य.अ./७/८/वन /स्वा-१
  भू.सं.स./अ./५/६/वन /स्वा-१
 • योजना तथा अनुगमन शाखा
  स.व.अ./७/८/वन /ज.फ-१
  स./अ./५/६ तह /ईन्ज/सी./ज-१
  फरेस्टर/४/५ तह /वन /ज.फ-१
 • वन व्यवस्थापन शाखा
  स.व.अ./७/८/वन /ज.फ-१
  वन रक्षक/ श्रेणी विहिन-२
 • प्रशासन शाखा
  स./अ./५/६ तह /प्र./सा.प्र-१
  ह.स.चा./ श्रेणी विहिन-१
  का.स/ श्रेणी विहिन-१
 • आर्थिक प्रशासन शाखा
  ले.स./अ ५/६ तह /प्र./ले-१
 • सब डि.व.का-४
  स.व.अ./७/८/वन /ज.फ-४
  रेन्जर/५/६ तह /वन /ज.फ-४
  वन रक्षक / श्रेणी विहिन/१२

संगठन संरचना डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ Click गर्नुहोला