About Us

पृष्ठभूमि

सोंच (Vision)

वन व्यवस्थापन र उद्यम तथा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन : दैलेखको सुख र समृद्धिमा योगदान

द्येय (Mission)

वन तथा जलाधारको दीगो तथा सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन र दीगो विकास कायम राख्दै वन उद्यम प्रवद्र्धन, वन्यजन्तु संरक्षण तथा पर्यापर्यटनको विकास, जडिवुटी खेती विस्तार तथा प्रशोधन एवं वनजन्य अन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि एवं न्यायोचित वितरण मार्फत दैलेख जिल्लाको अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने ।

 • बन डडेलो सम्बन्धित कार्यक्रम

  ९० %
 • वैज्ञानिक वन व्यावस्थापन कार्यक्रम

  ५० %
 • चोरी निकासी रोकथाम

  ८५ %

लक्ष्य (Goal)

वन व्यवस्थापन, भू–संरक्षण र वन उद्यम तथा पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनद्वारा स्वच्छ वातावरण कायम राख्दै स्थानीय रोजगारी तथा आयआर्जनमा सुधार ल्याउने ।

उदेश्यहरु (Objective)

 • वन र वन्यजन्तुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गरी पर्यावरणीय सन्तुलन तथा स्वच्छ वातावरण कायम राख्नु ।
 • वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारहरुको उत्पादन अभिवृद्धि गर्नु ।
 • भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन गर्नु ।
 • वनजन्य उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नु ।
 • जडिवुटी उत्पादान, संकलन, खेती विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणको लागि सहजीकरण गर्नु ।